Obsah

Tisková zpráva


Dobřany, dne 12. června 2008


Jeden z největších infrastrukturních projektů Plzeňského kraje – projekt „Čistá Radbuza“ byl dokončen!

 

    Ve čtvrtek, dne 12. června 2008, proběhlo v Bělé nad Radbuzou, poblíž pramene řeky Radbuzy, slavnostní zakončení jednoho z největších infrastrukturních projektů v historii Plzeňského kraje, projektu Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy – známého též jako projekt „Čistá Radbuza“. Projekt realizoval dobrovolný svazek obcí a měst Mikroregion RADBUZA. Cílem projektu bylo vybudovat či zrekonstruovat vodohospodářskou infrastrukturu pro čištění odpadních vod v celkem devíti obcích ležících na řece Radbuze. Ve městech Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice, Stod a obcích Chotěšov, Líně a Zbůch tak bylo díky projektu rekonstruováno osm čistíren odpadních vod a vybudovány desítky kilometrů kanalizačních či stokových řadů (sítí). Projekt byl připravován obcemi mikroregionu od roku 1999 a jeho vlastní realizace výstavby byla zahájena v srpnu roku 2006. Realizace celého projektu tak trvala necelé dva kalendářní roky.

    Vybudováním nové či rekonstrukcí stávající vodohospodářské infrastruktury tak obce splní požadavky Evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, stejně jako českého zákona o vodách a zlepší kvalitu vody v řece Radbuza a rovněž podzemních vod.
Pro obyvatele řady částí obcí a měst zapojených do projektu tak byly vybudovány kanalizační řady, které v těchto částech obcí doposud vůbec nebyly. Hlavním cílem projektu bylo kromě dalšího snižování ekonomických a sociálních rozdílů občanů v rámci České republiky a Evropské unie především ochrana životního prostředí, tedy zlepšení čistoty vod vypouštěných ze strany obcí do řeky Radbuzy, která je jednou z významných řek v území Plzeňského kraje tekoucí do krajského města Plzně. Řada obyvatel obcí účastnících se na projektu byla napojena na nově vzniklé kanalizace a tím nemusí řešit nepříjemné problémy s likvidací splaškových vod.

 
    V rámci celého projektu bylo položeno 42 807 metrů nové gravitační kanalizace a zrekonstruováno 13 360 m stávajících kanalizačních řadů. Pro napojení většího počtu obyvatel bylo realizováno 25 čerpacích stanic včetně přenosu dat na dispečink a položeno 7 457 m výtlačných řadů. Realizací projektu bude umožněno připojení dalších 9050 obyvatel na stokovou síť. Kromě rekonstrukcí stavebních objektů a výstavby nových, pro zajištění dostatečné objemové kapacity, se měnila i současná technologická zařízení a to dle potřeby konkrétní čistírny odpadních vod v osmi lokalitách. Pro zajištění trvalého dohledu nad provozem jednotlivých technologických zařízení byly na všechny čistírny odpadních vod instalovány řídící systémy s přenosy dat na operátorská pracoviště provozovatele čistírny, vzdálený dispečink nebo hlášení o poruchách na GSM systém (telefonní číslo obsluhy). Jakoukoli změnu či poruchu technologie čištění tak bude možné okamžitě zjistit a následně ihned opravit.
    Realizace projektu tak významným způsobem pomůže k socioekonomickému rozvoji měst a obcí a jejich obyvatel při řece Radbuze.

    Celkový rozpočet projektu je 857 538 202,50Kč, Evropská unie projekt podpořila částkou 18 120 750 EUR, tedy 75% podporou. Zbývajících 25% je kryto z vlastních prostředků obcí zúčastněných na projektu sdružených v mikroregion RADBUZA a z prostředků státu – České republiky (Ministerstva životního prostředí ČR). Projekt byl ve své přípravné a rovněž konečné realizační fázi významně finančně podpořen Plzeňským krajem a to více jak 30 milióny Kč. Tato finanční podpora Plzeňského kraje byla důležitá především v přípravné fázi projektu.

    Celou náročnou stavbu realizovalo Sdružení-kanalizace mikroregion Radbuza, jehož vedoucím je společnost Metrostav,a.s. a dalšími jejími členy jsou společnosti Stavby silnice a železnic,a.s., OHL ŽS,a.s. a společnost BERGER BOHEMIA a.s. velmi důležitou službu správce stavby, tedy odborného a technického dozoru, který bděl nad správným provedením a realizací stavby zajišťovalo sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

     Slavnostní akt zakončení proběhl v centru města Bělá nad Radbuzou, tedy nedaleko pramene řeky Radbuzy. Všech devět starostů symbolicky pokřtilo pamětní desku s informacemi o projektu čistou vodou z pramene řeky Radbuzy a zástupci poskytovatelů podpory přestřihli slavnostní pásku symbolizující dokončení tohoto náročného projektu.

 

     Dokončením celého systému odkanalizování a čištění OV v 9-ti obcích, které se zúčastnily „Projektu“, byly vytvořeny podmínky pro zajištění kvality vody v řece Radbuze i podzemních vod. Nemalým přínosem je i zvýšení úrovně bydlení pro obyvatele v obcích a výrazné zlepšení kvality investičního prostředí v obcích a městech.
Všechny tyto aspekty se pochopitelně kladně projeví i v přístupu občanů k otázkám týkající se zajištění a ochrany životního prostředí. Je to vklad pro budoucí generace, které zajisté ocení snahu současných zástupců obcí o rozvoj dané oblasti.

     Projekt je druhým největším projektem v Plzeňském kraji podpořeným Fondem Soudržnosti Evropské unie (po projektu Čisté město Plzeň) v oblasti vodohospodářské infrastruktury a prvním, který byl na území Plzeňského kraje dokončen. Je jediným a největším projektem v kraji, který je realizován integrovaně po povodí, to znamená, že se na něm podílí více než jedna obec či město, v tomto případě devět měst a obcí mikroregionu RADBUZA, kterými jsou města Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice a Stod a obce Chotěšov, Líně a Zbůch. Mikroregion Radbuza byl založen sedmnácti obcemi včele s městy Dobřany a Stod na začátku roku 1999. Dnes má mikroregion již 27 obcí a měst, ve kterých žije přibližně 37 tisíc obyvatel. Devět výše uvedených měst a obcí realizuje projekt Čistá Radbuza.

     Originalita projektu je právě v tom, že účastníky projektu je devět obcí a měst, tedy devět zastupitelstev, devět úřadů těchto obcí. Skutečnost, že se devět suverénních samospráv měst a obcí dokázalo domluvit a celý obrovský projekt skoro sedm let připravovat a dva náročné roky realizovat je velmi cenná a minimálně na území našeho kraje suverénně ojedinělá. Svědčí o dlouhodobé a dobré spolupráci těchto obcí. Je třeba připomenout, že na úplném začátku přípravy projektu v letech 1999 a 2000 bylo v projektu 35 měst a obcí ležících při řece Radbuze. Některé obce od přípravy projektu ustoupily samy, některé nesplnily požadavky a parametry, které požaduje Fond soudržnosti Evropské unie či řešily budování vodohospodářské infrastruktury na svém území jiným způsobem.

 

V rámci celého projektu bylo realizováno:

- 17 staveb – osm staveb čistíren odpadních vod, které budou rekonstruovány a bude jim zvyšována kapacita a devět systémů kanalizací v každé ze zúčastněných obcích

- 63,258 kilometrů nových nebo rekonstruovaných kanalizačních řadů ve všech devíti obcích

- 25 čerpacích stanic včetně přenosu dat na dispečink

- Rekonstruováno bylo 8 čistíren odpadních vod včetně zvýšení jejich kapacity čištění (dimenze) ve městech Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice, Stod a obcích Chotěšov a Líně. Splaškové odpadní vody z kanalizací v obci Zbůchu budou sváděny na čistírnu odpadních vod Líně (proto je jen osm čistíren odpadních vod, byť je obcí a měst do projektu zapojeno devět).


    V rámci celého projektu bylo položeno 49 921 metrů (49, 921 kilometrů) nové kanalizace a zrekonstruováno 13 337 metrů (13,337 kilometrů) stávajících kanalizačních řadů. Pro napojení většího počtu obyvatel bylo realizováno 25 čerpacích stanic včetně přenosu dat na dispečink. Realizací projektu bude umožněno připojení dalších 9050 obyvatel na stokovou síť. Kromě rekonstrukcí stavebních objektů a výstavbou nových, pro zajištění dostatečné objemové kapacity, se měnila i stávající technologická zařízení a to v rozsahu dle potřeby konkrétní ČOV v 8-mi lokalitách

 

Jaroslav Sýkora,
předseda výkonné rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion RADBUZA, starosta města Dobřany, telefon 377972668, 602436789, e-mail: sykora@dobrany.cz

Mgr. Miroslav Bukovjan
Mediální zástupce Mikroregionu Radbuza pro slavnostní zakončení projektu Čistá Radbuza, mobilní telefon               739 544 295       , e-mail: bukovjan@bpress.cz

 


Základní informace – popis subjektů realizující a podporující realizaci projektu:

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj     
Logo 

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo životního prostředí
Logo
Realizační orgán: Státní fond životního prostředí ČR

Logo

Příjemce podpory - investor: Mikroregion RADBUZA, svazek obcí, zastoupený městy Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice, Stod a obcemi Chotěšov, Líně a Zbůch

Logo


Zhotovitel projektu: Sdružení firem pod názvem Sdružení – kanalizace mikroregion Radbuza

Účastníci Sdružení: Metrostav a.s., Stavby silnic a železnic a.s., OHL ŽS, a.s., BERGER BOHEMIA a.s.

Správce stavby projektu: Sdružení VRV – MMD

Účastníci Sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

 Tisková zpráva