Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc květen 2007 je desátým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy se stavba z hlediska lhůty výstavby dostává do své druhé poloviny. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu včasného dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

   Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně  zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací. Na větších stavbách ČOV (Stod, Dobřany) navíc dochází ke změnám v důsledku nevyhovujícího skutečného stavu odkrývaných konstrukcí .

   Z menších staveb ČOV byly zahájeny a prakticky i dokončeny práce na stavbách 6B - Horšovský Týn - ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV. Na obou stavbách byly dokončeny montážní práce na technologických částech a připravuje se zahájení individuálních zkoušek a komplexního vyzkoušení.

  Na stavbách 2B – Holýšov – ČOV a 5B – Dobřany – ČOV již byly dokončeny I.etapy rekonstrukce biologických částí a proběhlo koncem měsíce května komplexní vyzkoušení. Podrobnější informace o postupu výstavby jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   V uplynulém období správce stavby projednal aktualizovanou verzi harmonogramu prací a převzal upravený finančně platební kalendář zhotovitele. V návaznosti na nepředvídatelné změny při zakládání objektu aktivační nádrže na stavbě 7B – Poběžovice – ČOV požádal zhotovitel o posun plnění milníku 5b dle dodatku č.1 SOD. Objednatel na doporučení správce stavby zhodnotil důvody jako objektivní a uzavřel se zhotovitelem písemnou dohodu, jako podklad ke změně smlouvy o dílo.      

   Stav pracovních kapacit je na jednotlivých stavbách projektu stabilizován. Od června 2007 předpokládá zhotovitel přesun kapacit z částí projektu, které jsou v předstihu a posílení stavby 1A Chotěšov - kanalizace. Dne 15.5. 2007 se uskutečnil 10. kontrolní den stavby (projektu) v Chotěšově. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.

   Ve dnech 21.5. – 22.5.2007 se uskutečnila pravidelná kontrola projektu pracovníky. Státního fondu životního prostředí ČR. Kontrola byla zaměřena na kontrolu provádění
staveb, fakturace, dodržování BOZP, apod. (kontrola na místě). Záznam z kontroly je
umístěn do systému IDSS - adresář: 05-Písemné doklady a zápisy za celý projekt / 06-
Kontrola SFŽP a MŽP.

   Správce stavby projednal se zástupci zhotovitele a provozovatelů návrh postupu přejímacích řízení vč. upřesněného seznamu požadovaných dokladů. Čistopis pokynu správce stavby byl vydán samostatně pro stavby kanalizací a zvlášť pro stavby ČOV. Oba pokyny byly rozeslány účastníkům výstavby elektronickou poštou, zveřejněny v informačním systému IDSS a jsou součástí příloh této měsíční zprávy.