Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc duben 2007 je devátým měsícem výstavby na tomto projektu. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu včasného dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Ve sledovaném období již probíhají práce na všech stavbách projektu vyjma stavby 4B – Líně - ČOV. V průběhu měsíce dubna byla zahájena výstavba ČOV Poběžovice cca s dvouměsíčním časovým posunem z důvodu složitějších podmínek pro založení biologické jednotky, než odpovídalo zadávací dokumentaci. Z dalších ČOV byly zahájeny stavby 6B – Horšovský Týn-ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV, které pro velmi malý rozsah prací a krátkou lhůtu výstavby nemají vliv na celkový termín dokončení díla.

   Pro dílčí nesoulad postupu výstavby s dosavadní verzí harmonogramu prací byl zhotovitele vyzván k jeho aktualizaci. Celkově však lze konstatovat dodržení celkových objemů prostavěnosti na celém projektu. Podrobnější informace o postupu výstavby jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Stav pracovních kapacit je na jednotlivých stavbách projektu stabilizován, takže zhotovitele nežádal v uplynulém období o jejich rozšíření. Od června 2007 předpokládá z přesunem kapacit z částí projektu, které jsou v předstihu a posílení stavby 1A Chotěšov - kanalizace.

    V uplynulém období proběhl milník č.4a dle dodatku č.1 SOD, který přestavoval dokončení zpracování realizační projektové dokumentace ve verzi ke schválení správci stavby. Zhotovitel milník splnil, takže problematika evidence stavu zpracování realizační projektové dokumentace nebude dále sledována.

    V měsíční zprávě za měsíc březen bylo uvedeno zahájení fakturace změnových listů.
Tato informaci dementujeme vzhledem k tomu, že zhotovitel pro nevyjasnění principu uplatňování 1,5% ceny prací dle SOD stáhl již odsouhlasené ZL z fakturace za březen 2007. Zhotovitel potvrzuje, že bude uvedené změnové listy fakturovat za měsíc duben 2007 při akceptování principu, že sleva 1,5% uvedená v nabídkové ceně se bude vztahovat na celý rozsah díla vč.souvisejících změn.

   Jinak ve věci změnových listů probíhají i nadále jednání a příprava změnových listů k posouzení správcem stavby a odsouhlasení objednatelem (konečným příjemcem). Dne 10.4. 2007 se uskutečnil 9. kontrolní den stavby (projektu) v Dobřanech. Zde byl mimo jiné uzavřen finální návrh na rozdělení kanalizací na jednotlivé samostatně předávané dílčí části staveb.

   Správce stavby připravil k projednání návrh postupu přejímacích řízení vč. upřesněného seznamu požadovaných dokladů. Projednání návrhu se uskuteční 3.5.2007 za účasti příslušných provozovatelů a uskutečněné dohody se promítnou do čistopisu Pokynu správce stavby. Systém pravidelných technických dnů za účasti přímých účastníků výstavby na všech lokalitách projektu probíhá a jsou zde řešeny konkrétní problémy výstavby na jednotlivých stavbách, změny v technickém řešení, které se vyskytly při realizaci či v návaznosti na zpracování realizační dokumentace.