Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc březen 2007 je osmým měsícem od počátku výstavby na tomto projektu. Jak už bylo uvedeno v předchozích zprávách, stav rozestavěnosti celkově za projekt odpovídá předpokladům ke včasnému dokončení projektu.

  Práce postupují plynule na všech stavbách kanalizací a větších ČOV. Přetrvává zpoždění v zahájení stavby ČOV Poběžovice a to z důvodu složitější přípravy pro založení biologické jednotky ČOV. Tato situace je podrobněji popsána v části C této MZ, u situační zprávy dílčí části projektu. Ani toto zpoždění (zatím se jedná o 2 měsíce) nezakládá obavy z ovlivnění celkového termínu dokončení projektu.

   Stav přípravy k zahájení staveb ČOV Líně, ČOV Horšovský Týn a ČOV Bělá nad Radbuzou není pro velmi malý rozsah prací třeba sledovat, termíny realizace těchto staveb nemají vliv na celkový průběh výstavby.

   Dodavatelský systém zhotovitele je v tomto období stabilizován, došlo k posílení pracovních kapacit již v předchozím období. Zhotovitel nevznesl žádné požadavky na doplnění dalších podzhotovitelů.

   V uplynulém období se rozběhl ve větším rozsahu systém schvalování změnových listů. Fakturace části schválených změnových se předpokládá již za toto období. Podrobněji je tato problematika komentována v čl.č.7 této kapitoly MZ a dále v části „C“ u situační zprávy dílčích částí projektu.

   Dne 13.3. 2007 se konal 8. kontrolní den stavby (projektu) v lokalitě Bělá nad Radbuzou. Závěry z jednání kontrolního dne jsou uvedeny v záznamu, který byl elektronicky rozeslán účastníkům jednání a umístěn do adresáře na IDSS.

   Ve dnech 27.3. – 29.3. 2007 se uskutečnila pravidelná kontrola projektu pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR. Kontrola byla zaměřena na dodržování řídícího a kontrolního systému projektu na straně konečného příjemce a dále na kontrolu na místě staveb. Záznamy z obou částí této kontroly jsou zařazeny do této měsíční zprávy a dále jsou umístěny do systému IDSS - adresář: 05-Písemné doklady a zápisy za celý projekt / 06- Kontrola SFŽP a MŽP.

   Je možno konstatovat, že zavedený systém pravidelných technických dnů v jednotlivých lokalitách projektu se ukázal jako účelný. Vzhledem k velkému rozsahu projektu a počtu účastníků výstavby by nebylo schůdné řešit na kontrolních dnech dílčí technické problémy a místní podmínky v příslušné lokalitě.