Obsah

Popis stavu ve sledovaném období


   Měsíc únor 2008 je podle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem

posledním měsícem výstavby díla, kdy má zhotovitel dokončit stavební a montážní práce

na všech částech projektu a předat dílo objednateli.Tento smluvní závazek zhotovitel

dodržel a přejímací řízení na všech částech stavby proběhla. Vady nedodělky, zjištěné při

přejímacích řízeních nebrání bezpečnému užívání díla a pro jejich odstranění byly na

jednotlivých stavbách stanoveny termíny odstranění.


   Dne 12.2. 2008 se uskutečnil 19. kontrolní den stavby (projektu) ve Stodu. Popis stavu

na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem

jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.