Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc únor 2007 je sedmým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, ve kterém se plnění díla dostává z časového hlediska do své 2. třetiny z celkové lhůty výstavby.

    Ve sledovaném období probíhají práce na všech stavbách kanalizací, z větších ČOV měla být zahájena výstavba na akci ČOV Poběžovice (stavba 7B), ale došlo zde ke zpožděz důvodu řešení problematiky založení biologické jednotky. Staveniště pro tuto stavbu bylo předáno 7.2. 2007. Dále zbývají k zahájení stavby ČOV Líně, ČOV Horšovský Týn a ČOV Bělá nad Radbuzou, které pro velmi malý rozsah prací a krátkou lhůtu výstavby není třeba sledovat, zahájeny budou v 2Q. 2007 bez dalších návazností.

   Až na menší výkyvy v postupu prací na jednotlivých stavbách je celkový stav výstavby v souladu s řídícím harmonogramem prací (verze z 12/2006). Dílčí odchylky v postupu na jednotlivých stavbách jsou uvedeny v kapitole 2 této měsíční zprávy a zejména v části C u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Zhotovitel udržuje stav pracovních kapacit na  jednotlivých staveništích projektu a koncem měsíce února požádal o posílení kapacit pro stavu 1A – Chotěšov – kanalizace a stavbu 8A – Bělá nad Radbuzou – kanalizace o další 2 podzhotovitele.

   Jak je dále konstatováno, zhotovitel splnil kontrolní milník č.5, který představuje provedený finanční objem plnění na stavbách kanalizací ve výši 88,7 mil.Kč, což představuje 20% souhrnné ceny staveb kanalizací. Milník byl zhotovitelem překročen o 15,7 mil.Kč. Na tomto plnění se nepodílí objemy prací odpovídající změnovým listům, neboť proces jejich schvalování nebyl do konce uplynulého období uzavřen.

    V uplynulém období došlo k pokroku v přípravě a projednání změnových listů za předcházející období. Zhotovitel před koncem měsíce předložil část změnových listů doplněných dle požadavků správce stavby tak, aby mohly být předány se stanoviskem

správce stavby k odsouhlasení objednateli. Seznam schválených změnových listů bude zařazen do následující měsíční zprávy, kdy se předpokládá rovněž fakturace části provedených změn. Do tohoto období zatím nedošlo k čerpání rezervy dle SOD a její výše zůstává nezměněna.

    K problematice postupného uvádění dokončovaných částí kanalizací do provozu se uskutečnilo projednání postupně se všemi vodoprávními úřady a zhotovitel předložil k termínu KD č.7 návrh na rozdělení díla (kanalizací) na samostatné funkční části. Správce stavby se k uvedenému návrhu vyjádří do termínu KD č.8, ke kterému připraví rovněž rozpracování návrhu, resp. protinávrhu do situačních výkresů.

    Dne 13.2. 2007 se uskutečnil 7. kontrolní den stavby (projektu) v Líních.  Závěry z jednání kontrolního dne jsou uvedeny v záznamu, který byl elektronicky rozeslán  účastníkům jednání a umístěn do adresáře na IDSS.

    Systém pravidelných technických dnů za účasti přímých účastníků výstavby na všech lokalitách projektu probíhá a jsou zde řešeny konkrétní problémy výstavby na jednotlivých stavbách, změny v technickém řešení, které se vyskytly při realizaci či v návaznosti na zpracování realizační dokumentace. Vedení týmu správce stavby požaduje, aby na těchto technických dnech byla věnována dostatečná pozornost i řešení změnových listů vč. vyjasnění požadavků správce stavby na jejich dokladování.