Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Sledované období je pátým měsícem výstavby, kdy již jsou prováděny stavební práce na všech stavbách kanalizací, kromě stavby 8A – Bělé nad Radbuzou, kde se zahájení prací připravuje na začátek ledna 2007. Z čistíren odpadních vod probíhají stavební práce pouze na stavbách 2B – ČOV Holýšov, a B – ČOV Dobřany, připravuje se zahájení prací na stavbách 1B – ČOV Chotěšov, 3B- ČOV Stod, které zahajují v 1. týdnu ledna 2007. Další 2 stavby čistíren (4B – Líně a 7B – Poběžovice ) budou zahájeny v únoru 2007.

   Tento stav je v souladu aktualizací harmonogramu stavby, i když z hlediska finančního plnění bylo původně předpokládáno vyšší tempo výstavby a tím i fakturovaných objemů, zejména v počátečním období realizace projektu. Tato situace je podrobněji uvedena v kapitole 2 a kapitole 6 této zprávy.

   Zvýšení tempa stavebních prací bylo dosažené opatřením ve Sdružení zhotovitele, kdy po opakovaných intervencí Správce stavby zhotovitel zajistil posílení výrobních kapacit a to zejména na stavbách vedených OHL ŽS a.s. a SSŽ a.s.

   Zhotovitel převzal v období měsíce prosince dalších 6 stavenišť pro další úseky kanalizací ve všech lokalitách, vyjma akcí Líně (dříve předaná staveniště pro celý rozsah stavby) a Dobřany.

   V průběhu minulého měsíce pokračovaly výrobní výbory na zpracování realizačních dokumentací, probíhala kontrola a připomínkování předaných dokumentací a odsouhlasování čistopisů. Připravované jednání k problematice systémů měření a regulace na ČOV bylo z důvodu vánočních svátků přesunuto na leden 2007. Stejně tak bylo přesunuto i jednání k záležitostem postupného uvádění staveb do provozu a přejímacím řízením k dílčím částem díla. Závěry v těchto jednání budou prezentovány v MZ za následující období.

   Další záležitostí uplynulého období bylo schválení dohody o změně kontrolních milníků a to navazující příprava dodatku SOD.

   Dne 12.12.2006 se uskutečnil 5. kontrolní den v Poběžovicích. Závěry z jednání kontrolního dne jsou uvedeny v záznamu, který byl elektronicky rozeslán účastníkům jednání a umístěn do adresáře IDSS.

   Pokračuje nastolený systém pravidelných týdenních porad přímých účastníků výstavby na všech lokalitách projektu, kde jsou projednávány aktuální problémy výstavby na úrovni TDI (správce stavby), stavbyvedoucí (zástupce partnera ve sdružení zhotovitele), zástupci místní obce a příslušného provozovatele.

    Do termínu zpracování MZ za prosinec 2006 nebyl zatím stanoven termín týdenních porad na stavbě 8A – Bělá nad Radbuzou. Ostatní termíny byly uvedeny v MZ za 10/2006.