Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

    Do konce sledovaného období uplynuly

  Jak bude uvedeno v následujících kapitolách a vyplývá to zejména z přehledů prostavěnosti je skutečnost taková, že celkový stav výstavby není z hlediska časového plánu uspokojivý. Správce stavby v uplynulém období svolal za účelem nápravy stavu několik jednání na úrovni vedení týmu správce stavby a zástupců vedení firmy Metrostav a.s. jako vedoucího účastníka sdružení zhotovitele. Zhotovitel byl při kontrolním dnu stavby (KD č.4) oficiálně vyzván k přijetí opatření k posílení výrobních kapacit a výraznému zrychlení tempa výstavby. 

  Zhotovitel převzal v období měsíce listopadu další 3 staveniště, která zahrnují další úseky pro výstavbu kanalizace v Líni a Dobřanech a staveniště ČOV Líně.

  V průběhu minulého měsíce pokračovaly výrobní výbory na zpracování realizačních dokumentací, probíhala kontrola a připomínkování předaných dokumentací a odsouhlasování čistopisů. V rámci výrobních výborů na RDS pro stavby ČOV jsou za účasti příslušných provozovatelů projednány i soupisy dodávek technologických zařízení z hlediska jejich typů a výrobců. Správa zajišťuje kontrolu dodržování souladu se zadávací dokumentací. Ve vztahu ke stavu plnění zpracování realizačních projektů byla v závěru 11/2006 připravena dohoda mezi zhotovitelem, správcem stavby a objednavatelem, která upravuje milníky na zpracování RDS tak, aby vyhověly skutečným potřebám postupu výstavby (podrobnosti v kap. č.3). Dohoda bude podkladem k přípravě dodatku SOD.

  Dne 14.11.2006 se uskutečnil 4. kontrolní den ve Stodu. Závěry z jednání kontrolního dne jsou uvedeny v záznamu, který byl elektronicky rozeslán účastníkům jednání a umístěn do adresáře na IDSS, kde je zpřístupněn ke čtení oprávněným účastníkům projektu.

  Jak již bylo uvedeno v minulé měční zprávě, byl v průběhu října 2006 zaveden systém pravidelných týdenních porad účastníků výstavby na všech lokalitách projektu. Účelem je vzájemná informovanost o aktuálním postupu a problémech výstavby. Porad se budou vždy zúčastňovat odpovědné osoby za správce stavby i zhotovitele v příslušné lokalitě, zástupce obce a zástupce provozovatele. Zápisy z těchto porad se pořizují přímo na místě do stavebního deníku.

   Do termínu zpracování MZ za listopad 2006 nebyl zatím stanoven termín týdenních porad na stavbě 8A – Bělá nad Radbuzou. Ostatní termíny byly uvedeny v MZ za 10/2006.

 

   Čtyři měsíce od zahájení vlastních stavebních prací. Do konce tohoto období jsou již rozvinuty stavební práce na většiněstaveb kanalizací, vyjma stavby 7A Poběžovice, kde práce byly teprve zahájeny a stavby 8A Bělá nad Radbuzou, kde je zahájení stavby posunuto do ledna 2007. Pokud se týká staveb ČOV, je většina staveb v časové prodlevě se zahájením vlastních stavebních prací oproti původnímu harmonogramu výstavby.