Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Do konce sledovaného období uplynuly tři měsíce od zahájení vlastních stavebních prací. V uplynulém období správce stavby předal a zhotovitel převzal 4 staveniště čistíren odpadních vod (Chotěšov, Holýšov, Stod, Dobřany) a další části stavenišť kanalizací v Chotěšově, Líni, Horšovském Týnu a Poběžovicích.

  Stavební práce na předaných staveništích nebyly dosud zahájeny, dosud probíhají pouze přípravné práce a zejména práce na zpracování realizačních dokumentací a jejich projednávání.
  Dne 20.11.2006 se uskutečnil hlavní výrobní výbor se zpracovatelem realizační dokumentace pro stavby ČOV Chotěšov, ČOV Holýšov, ČOV Stod a ČOV Dobřany, za účasti zástupců zhotovitele a jeho subdodavatelů technologických částí, zástupců příslušných provozovatelů. Za správce stavby se výrobního výboru účastnil zástupce vedoucího týmu a technolog ČOV. Hlavní náplní výrobního výboru bylo stanovit a dohodnout základní postup výstavby a vzájemnou koordinaci mezi dodavateli stavebních částí a dodavateli technologií. Zhotovitel seznámil účastníky výstavby s obsahem technologických dodávek z hlediska konkrétních výrobců dodávaných zařízení dle nabídky. Na základě dohody z výrobního výboru zaslal zhotovitel přesné specifikace technologických dodávek (označení typu a výrobce) a splnil i stanovený termín (více v popisu v čl. 3).
  V následujících částech zprávy bude podrobněji rozvedeno konstatování správce stavby, že stavební práce postupují pomaleji, než předpokládají všechny dosud předložené verze harmonogramu. Takže lze uvést, že stavební práce jsou plně rozvinuty v lokalitách výstavby kanalizací Chotěšov, Stod, Líně – Zbůch a Horšovský Týn a dále byly zahájeny práce na tokách v Holešově a zahájeny zemní práce pro kanalizaci v Dobřanech. (viz. Podrobný popis u jednotlivých staveb v kapitole C této zprávy).
  Dne 9.10.2006 se uskutečnil 3. kontrolní den v Chotěšově. Jak už bylo dříve uvedeno, místa konání kontrolních dnů se vybírají tak, aby se postupně vystřídaly všechny lokality a při výběru se postupuje podle míry rozestavěnosti v příslušné lokalitě, či výskytu závažnějších problémů.
  Z okruhu projednávaných na KD 3 vyplynul požadavek na projednání problematiky realizace kanalizačních přípojek se zástupci SFŽP ČR. Toto jednání se uskutečnilo dne 18.10.2006, záznam z jednání je přílohou této zprávy a je umístěn v komunikačním adresáři systému IDSS.
  V průběhu října byl zaveden systém týdenních porad účastníků výstavby na všech lokalitách projektu. Účelem je větší vzájemná informovanost o aktuálním postupu a problémech výstavby. Porad se budou vždy zúčastňovat odpovědné osoby za správce stavby i zhotovitele v příslušné lokalitě, zástupce obce a zástupce provozovatele. Zápisy z těchto porad se pořizují přímo na místě do stavebního deníku.