Obsah

Popis stavu ve sledovaném období


   Měsíc leden 2008 je osmnáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy se stavba z hlediska lhůty výstavby ocitá v poslední fázi výstavby. Postup prací stavebních a montážních odpovídá předpokladu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Výjimkou je stavby 4A-Líně-kanalizace, kde je termín dokončení stavby z důvodů dále uvedených ohrožen.

   Neuspokojivá je pak na všech stavbách ze strany zhotovitele příprava dokumentace a listinných dokladů, které jsou podmínkou pro úspěšný průběh přejímacích řízení.

   Pokládka kanalizace je prakticky ukončena na stavbách 1A-Chotěšov, 3A –Stod, 4A–Líně-část Sulkov, 5A-Dobřany a 7A-Poběžovice. V lokalitách 2A-Holýšov, 6AHoršovský Týn a 8A-Bělá nad Radbuzou zůstávají ještě nedokončeny dílčí úseky kanalizace, jejichž rozsah je však reálné dokončit v termínu, který umožní zahájení přejímacích řízení postupně v prvé polovině února 2008 za předpokladu, že zhotovitel předloží i kompletní listinné doklady a dokumentaci v souladu s dříve vydaným pokynem správce stavby.

   Na stavbě 4A-Líně přetrvávají problémy s pokládkou kanalizace v části Zbůch, způsobené již dříve zmiňovanými rozdíly, zjištěnými v průběhu stavby mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizace. Nasazení kapacit a řízení prací zhotovitele je za dané situace nedostatečné a ke zlepšení nedošlo ani přes předchozí ujištění zhotovitele o přijatých opatřeních na posílení kapacit. Dokončení prací v této lokalitě v termínu dle SoD je dle názoru správce stavby vážně ohroženo.       

   Ze staveb ČOV jsou dokončeny , předány a převzaty stavby 4B-Líně a 8B-Bělá nad
Radbuzou.

   Ostatní stavby ČOV jsou po stavebně-montážní stránce ukončeny a v průběhu ledna byla zahájena přejímací řízení. Jejich úspěšné dokončení je však vázáno na doplnění dokumentace a listinných dokladů ze strany zhotovitele.

   Podrobnější informace o postupu výstavby a provozu jednotlivých ČOV jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Dne 17.1. 2008 se uskutečnil 18. kontrolní den stavby (projektu) v Horšovském Týně. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.