Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Sledované období měsíce ledna 2007 je šestým měsícem výstavby, kdy probíhají stavební práce na stavbách kanalizací již v plném rozsahu. V tomto období byly zahájeny práce i na stavbě kanalizace 8A – Bělá nad Radbuzou, tak jak předpokládal harmonogram výstavby.

    Z čistíren odpadních vod byly v uplynulém období zahájeny práce na stavbě 1B – Chotěšov – ČOV, 3B – Stod – ČOV a dále probíhají práce pouze na stavbách 2B – Holýšov – ČOV a 5B – Dobřany – ČOV. Z dalších staveb ČOV jsou ve stadiu před zahájením prací stavby ČOV Líně a ČOV Poběžovice, pro které se dokončovalo zpracování realizační dokumentace. Zbývají k zahájení stavby ČOV Horšovský Týn a ČOV Bělá nad Radbuzou, které pro velmi malý rozsah prací a krátkou lhůtu výstavby není třeba sledovat, zahájeny budou v 2Q. 2007 bez dalších návazností.

    Tento celkový stav výstavby je v souladu řídícím harmonogramem prací (aktualizace z 12/2006). Pokud u jednotlivých staveb došlo k dílčím odchylkám od plánovaného postupu, je to podrobněji uvedeno v kapitole 2 této měsíční zprávy a zejména v části C u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Zhotovitele zajistil avizované posílení pracovních kapacit o dalších 6 otevřených pracovišť oproti stavu v 12/2006, které má zajistit zvýšení tempa výstavby a tím i finančního plnění pro dosažení kontrolního milníku dle SOD.

   Zhotovitel převzal v období měsíce ledna další staveniště na kanalizaci 7A – Poběžovice. Na ostatních stavbách kanalizací již byla staveniště postupně předána předchozím období. Podrobnosti jsou uvedeny v části C u jednotlivých staveb s tím, že tam, kde již byl předán kompletní rozsah stavenišť pro výstavbu, nebude tento bod nadále sledován.

    V uplynulém období dokončoval zhotovitel realizační dokumentace pro stavby ČOV a další části kanalizací dle seznamu objektů, který je uveden v měsíční zprávě zhotovitele. Ze strany správce stavby probíhala kontrola, připomínkování a odsouhlasování čistopisů předaných dokumentací. V rámci výrobních výborů proběhlo dne 10.1. 2007 jednání k problematice navržených systémů měření a regulace ve vztahu ke stávajícímu zařízení dispečinků jednotlivých provozovatelů ČOV a kanalizací. Záznam z jednání byl předán účastníkům.

    Z dalších plánovaných pracovních jednání se uskutečnilo dne 16.1.2007 projednání problematiky postupného uvádění dokončovaných částí kanalizací do provozu. Záležitost není ještě zcela uzavřena, probíhá postupné projednávání s příslušnými vodoprávními úřady.

    Začátkem měsíce ledna 2007 vydal správce stavby „Pokyn k uplatňování a fakturaci
cenových změn díla“ a tento materiál projednal se zhotovitelem na pracovním setkání týmů dne 12.1.2007. Uvedený pokyn byl součástí přílohy záznamu z KD č.6 a současně je přílohou této měsíční zprávy.