Obsah

Kulturní památky a zajímavosti na dálkové trase

Červená trasa pro dálkové cyklisty

 

Čečovice

1

 • Cihlový gotický kostel sv. Mikuláše postavený kolem roku 1364 - národní kulturní památka.
 • Red brick Gothic Church of St. Nicholas built around 1364 – national historic landmark.
 • Gotische Ziegelkirche des heiligen Nikolaus, gebaut etwa im Jahre 1364 – nationales Kulturdenkmal.

 

 

 

 


 

Dobřany

2

 • Kostel sv. Víta - barokní kostel s dvoustranným oltářem uprostřed, k vidění dílo Plzeňského architekta Jakuba Augustona ml. z 18. století. Kostel sv. Mikuláše – dominanta náměstí, původně gotický, později přestavěný do barokního slohu.
 • Church of St. Vitus – Baroque church with bilateral altar in the middle, work of the Pilsen architect Jakub Auguston Jr. from the 18th century. Church of St. Nicholas – view point of square, originally a gothic church was later rebuilt in baroque style.
 • Kirche des heiligen Veit – eine Barockkirche mit zweiseitigem Altar in der Mitte, Werk des Pilsner Architekten Jakub Auguston Jr. aus dem 18. Jahrhundert. St. Nikolaus-Kirche – Dominante des Stadtplatz, diese ursprünglich gotische Kirche wurde später im Barockstil umgebaut.

 


 

Hradec

3

 • Prastaré hradiště na jihozápadním okraji obce je stejně jako kostel sv. Jiří ze 14. století kulturní památkou.
 • The site of ancient fortified settlement on the southwestern outskirts of the town is a historic landmark, as is the Church of St. George from the 14th century.
 • Die uralte Burgstätte am südwestlichen Teil der Gemeinde ist ähnliche wie die Kirche des heiligen Georg aus dem 14. Jahrhundert ein Kulturdenkmal.

 

 

 


 

Hradišťany

4

 • Zbytky slovanského hradiště z 10. až 11. století. V blízkém okolí k vidění poslední roubenka.
 • Remains of Slavic fortified settlement from the 10th to the 11th century period. You can visit the last timber cottage in close proximity.
 • Rückstände einer slawischen Burgstätte aus dem 10. bis 11. Jahrhundert. In naher Umgebung ist das letzte Blockhaus zu sehen. 

 

 

 


 

Chotěšov

5

 • Klášter premonstrátek přestavěn do dnešní podoby v 18. století, fresky uvnitř kostela jsou dílem Františka Julia Luxe z Plzně z pol. 18. stol.
 • Premonstratensian convent, reconstructed in the 18th century to its present appearance; the church interior mural paintings were painted by František Julius Lux of Pilsen in the 18th century.
 • Die heutige Form hat das Prämonstratenserinnenkloster im 18. Jahrhundert bekommen, die Fresken im Inneren stammen von František Julius Lux aus Pilsen aus der Hälfte der 18. Jahrhundert.

 

 


 

Líně

6

 • Památník vojenských letců - vojenský letoun MIG 19.
 • Military pilots’ memorial – military aircraft MIG 19.
 • Denkmal der Militärflugzeugführer – Militärflugzeug MIG 19.

 

 

 

 

 


 

Stod

7

 • Kostel sv. Máří Magdalény z 16. stol. s barokním až klasicistním interiérem. Stará pošty č.p. 12 z 18. stol.
 • Church of St. Mary Magdalene from the 16th century with baroque to classicist interior. Old Post Office, House No. 12, from the 18th century.
 • Kirche der heiligen Maria Magdalena aus dem 16. Jahr-hundert mit einem Barock- bis klassizistischen Interieur. Die Alte Post, Hausnummer 12 aus dem 18. Jahrhundert.

 

 

 


 

Štichov

8

 • Pomník s bustou T. G. Masaryka k památce 10. výročí vzniku ČSR z roku 1928. Historicky cenná je i budova bývalé školy z roku 1912.
 • Memorial with the bust of T. G. Masaryk from 1928 commemorating the 10th anniversary of the formation of the Czechoslovak Republic. Of historical value is also the building of the former school from 1912.                                                           
 • Denkmal mit einer Büste von T. G. Masaryk zur Erinnerung an den 10. Gedenktag an die Entstehung der Tschechoslowakei aus dem Jahre 1928. Historisch wertvoll ist auch das Gebäude der ehemaligen Schule aus dem Jahre 1912. 

 

 


 

Ves Touškov

9

 • Kostel sv. Markéty ze 14. stol. s hrotitým gotickým portálem.
 • Church of St. Margaret from the 14th century, with Gothic pointed arch portal.
 • Kirche der heiligen Margarete aus dem 14. Jahrhundert mit Spitzenportal.

 

 

 

 

 


 

Zbůch

10

 • Starý důl – pozůstatky po těžbě uhlí v obci (halda, budova prodejny AVOKADO).
 • Old mine – remnants of coal mining industry in town (waste dump, building of the AVOKADO store).
 • Ein altes Bergwerk – Rückstände nach Kohlenförderung in der Gemeinde (Halde, das Gebäude der AVOKADO-Verkaufsstelle).