Obsah

Projekt  SMO  na  podporu meziobecní spolupráce se prezentoval na Celostátní finanční konferenci

(Praha 4. a 5. prosince 2014)

Aktuální stav realizace Projektu

 • Pokryto 186 území správních obvodů ORP, ve kterých fungují proškolené týmy zaměstnanců smluvních partnerů (800 zaměstnanců, více než 400 motivujících starostů!)
 • Dokončeny analytické práce – mapování území v základních oblastech Projektu (školství, sociální oblast a odpady), zúčastnilo se přes 5000 obcí
 • Proběhla 1. oficiální shromáždění zástupců obcí

 

Úkoly zajišťované realizačními týmy u smluvních partnerů

 1. Zpracování souhrnného dokumentu obsahujícího kompletní rozvojové strategie (3+1+1) … T: 20.12.2014
 2. Sumarizace podnětů z území směřujících k legislativním změnám ... T: 30.1.2015
 3. Zpracování závěrečného posudku k souhrnnému dokumentu … T: 28.2.2015
 4. Zapracování připomínek ze závěrečného posudku … T: 31.3.2015
 5. Doručení konečné verze souhrnného dokumentu (1x listinná podoba podepsaná oprávněnou osobou, 2 x CD) na adresu Svazu … T: 15.4.2015
 6. Konání 2. oficiálního setkání představitelů obcí … T: 30.4.2015

 

Konkrétní kroky k naplnění cílů Svazu:

 • Získávání názorů z území – základ úspěchu
 • Realizační tým Projektu společně se svazovými legislativci připraví první návrh svazových pozic v oblasti věcných i finančních legislativních změn pro základní i volitelná témata na základě analýz a strategií z jednotlivých území
 • Vstupy a argumenty pro jednání řídicích a pracovních výborů Rady vlády pro rozvoj veřejné správy
 • Návrhy budou dále posouzeny odbornými nezávislými oponenty a projednány věcně příslušnými svazovými komisemi … T: leden 2015
 • Projednání v Komorách, Předsednictvu a Radě Svazu … T: březen 2015
 • Rada Svazu předloží definitivní návrhy ke schválení na XIV. Sněmu Svazu v květnu 2015 v Olomouci

 

 

mapa

 

 

Zdroj: www.obcesobe.cz / Jaromír Jech, jech@smocr.cz

 

V lednu se uskuteční setkání SMO s motivujícími starosty a zastupiteli

     V Plzni, Brně, Olomouci a Praze se budou postupně  konat  setkání  s motivujícími  starosty a zastupiteli. A to od 14. do 21. ledna 2015. Mají za cíl seznámit účastníky s aktuálním stavem projektu, jeho přesahem ve vztahu k cílům Svazu měst a obcí ČR, rolemi jednotlivých subjektů a připravit všechny na II. Shromáždění zástupců obcí. Vzhledem k omezené kapacitě setkání je nutné účast s dostatečným předstihem potvrdit kontaktní osobě Tomáši Havlíkovi na e-mail: havlik. mos@smocr.cz. Program bude upřesněn a zveřejněn začátkem ledna.

Plánované termíny a místa setkání:
14. 1. Plzeň        Parkhotel, U Borského parku 31
16. 1. Brno          BVV, sál E3, Výstaviště 1
20. 1. Olomouc   BEA centrum, třída Kosmonautů 1288/1
21. 1. Praha        TOP Hotel @ Congress Centre, Blažimská 1781/4, Praha 4

 

Projekt spolupráce mezi obcemi řeší také SMS. Zaměřuje se na spolupráci na platformě MAS

     Projekt Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“ je na rozdíl od projektu SMOČR spíše na začátku. V současné době je do projektu zapojeno 72 místních akčních skupin a v Pardubicích se uskutečnilo 11. listopadu úvodní setkání zástupců realizačního týmu SMS se zástupci MAS.

 

Posuňme principy LEADER/CLLD/MAS za horizont roku 2020

      Cílem pardubického setkání, kde se vedle centrálního týmu a regionálních koordinátorů sešlo téměř 100 manažerů podílejících se na realizaci projektu, bylo úspěšně zahájit vzájemnou spolupráci a seznámit se s jednotlivými aspekty realizace projektu.
     Výklad patřil jednak vysvětlení základních principů, na kterých stojí Sdružení místních samospráv ČR, a jednak také projektu samotnému. Ten se zaměří na pětici základních témat zaměřených na životní prostředí, regionální školství, dopravu a zaměstnanost. Radim
Sršeň a Tomáš Chmela, kteří školení po odborné stránce vedli, také zdůraznili, že pro budoucnost venkova hrají roli rovněž další faktory – dostupné služby, příznivé podnikatelské klima a další.
     Setkání bylo samozřejmě hlavně platformou pro diskuzi jednotlivých aspektů realizace projektu, vyjasnění dalších úkolů i vzájemné představení jednotlivých aktérů podílejících se na řešení projektu. V rámci prezentace Tomáš Chmela také zdůraznil koncepci udržitelného
rozvoje venkova jako základní ideu a hnací motor pro MAS a to včetně posunutí budoucnosti konceptu MAS za horizont roku 2020. Zároveň vyzdvihnul význam MAS jako decentralizační a endogenní proces, který může zkvalitňovat prostředí veřejné správy.
     Součástí programu byla i prezentace regionálního koordinátora pro Zlínský kraj Petra Žůrka na téma Manažer MAS a animace starostů. Petr Žůrek osvětlil přítomným pojem animace starostů v jeho širších souvislostech, uvedl příklady nejrůznějších mezilidských vztahů organizačních vazeb a v svém příspěvku také  popsal  horizontální  působnost  MAS a funkci starostů.
     Hostem setkání byl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který potvrdil, že je velkým příznivcem platformy  MAS, která  funguje  na principech  od spodu  nahoru, a to jak v aspektech samosprávy, tak i v rozdělování peněz z EU. Zastává názor, že území MAS jsou oproti ORP přirozeně vytvořené na funkční bázi a zároveň plní přirozeně decentralizační roli v území. V dosavadním programovacím období se koncept MAS velice osvědčil. Ačkoliv je hejtman kritický k hrozbám opětovného ,,nečerpání“ prostředků z fondů, tak o budoucnost
MAS strach nemá.
                                                                                                                     Jana Šmotková

Zdroj: http://nsmascr.cz/dokumenty/zpravodaj-venkova/